EdMuse Logo
EdMuse Logo
EdMuse Logo

Εκπαίδευση και Μουσείο: Η Πολιτιστική Κληρονομιά στην υπηρεσία της Μάθησης των Φυσικών Επιστημών

Το έργο έχει συνδεθεί με την προώθηση των πρωτοβουλιών, αρχής γενομένης από το δημοτικό σχολείο, για τη χρήση των ΤΠΕ, των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων και των ψηφιακών πόρων της πολιτιστικής κληρονομιάς για τη βελτίωση της εκμάθησης φυσικών επιστημών

Ο στόχος του έργου είναι να προωθήσει ένα νέο τρόπο μάθησης και διδασκαλίας μέσω καινοτόμων μεθόδων, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες και ανοικτούς ψηφιακούς πόρους που μπορεί να είναι μη-τυπικού περιεχομένου για το σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών. Προτείνει, επίσης, ένα νέο τρόπο συνεργασίας μουσείων και σχολείων

Οι Δραστηριότητες του Έργου

  • Ανάλυση της παρούσας κατάστασης στη χρήση των καινοτόμων πρακτικών στον τομέα της εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες στις χώρες-εταίρους.
  • Ορισμός μεθοδολογίας στη χρήση τεχνολογιών και ψηφιακών πόρων για την κατασκευή διδακτικών ενοτήτων.
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας για την πρόσβαση και την επαναχρησιμοποίηση ψηφιακών πόρων πολιτιστικής κληρονομιάς στον τομέα της εκπαίδευσης.
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εργαλείου για τη δημιουργία διαδραστικών και ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων.

Προσανατολισμένη εκπαιδευτική έρευνα-τεχνολογία και ο μουσειακός συνεργάτης θα αναλύσει τις πρακτικές που υιοθετούνται από τις διάφορες χώρες και συνδέονται με τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις συστάσεις στον τομέα της εκπαίδευσης.

Επίσης, θα συζητήσουν σχετικά με ορισμένες εμπειρίες «βέλτιστων πρακτικών» για τον εντοπισμό του τρόπου πρόσβασης, για τη χρήση και την επαναχρησιμοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και τις διευθετήσεις (που απαιτούνται) για την δημιουργία διδακτικών ενοτήτων, επικεντρωμένων στο μαθητή. Ο συνεργάτης θα είναι σε θέση να καθορίσει, δεξιότητες που απαιτούνται από τους εκπαιδευτικούς για την εργασία με καινοτόμο τρόπο και ως εκ τούτου, ποιες πρακτικές θα πρέπει να υιοθετηθούν για τη μόνιμη επαγγελματική ανάπτυξη και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των καθηγητών των διαφόρων χωρών της Ένωσης.

Αναμένουμε θετικά αποτελέσματα που σχετίζονται με:

  • Εμπλουτισμός της διδασκαλίας στην τάξη μέσα από τα εργαλεία πολυμέσων με νέες προσεγγίσεις στις επιστημονικές περιοχές για την ενίσχυση της μάθησης.
  • Πρόταση ενός τρόπου αντίληψης της πραγματικότητας από τους μαθητές ως ενός ανοικτού συστήματος από το οποίο μπορούν να προσλάβουν και να ανταλλάξουν πληροφορίες με τη βοήθεια της τεχνολογίας.
  • Εφαρμογή της θεωρίας του κονστρουκτιβισμού, με τη δημιουργία μιας συνεργατικής σχέσης μεταξύ των διαφόρων περιβαλλόντων μάθησης.
  • Ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ σχολείων, πολιτιστικών ιδρυμάτων και γενικότερα μεταξύ του σχολείου, της έρευνας και του πολιτιστικού περιβάλλοντος.
  • Αύξηση και κινητοποίηση των μαθητών για την μάθηση των φυσικών επιστημών.

Στόχος του έργου θα είναι να μοιράζονται και να ανταλλάσσονται βέλτιστες πρακτικές και εφαρμογές, μεταξύ των μοντέλων σχολείων των διαφόρων χωρών, ώστε να καταστεί δυνατή η κατάρτιση των εκπαιδευτικών για το σχεδιασμό δραστηριοτήτων διεπιστημονικής μάθησης για τη βελτίωση της συνεργατικής προσπάθειας συμπερίληψης επιστημονικών θεμάτων σε διαφορετικές περιοχές του αναλυτικού προγράμματος. Σημαντικοί στόχοι θα είναι οι καινοτόμες σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και προσωπικού του μουσείου, η δυνατότητα πρόσβασης σε πόρους όπως εργαλεία που επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν διδακτικές ενότητες που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ΑΕΜ (Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι), παρέχοντας στους μαθητές επίσημο και ανεπίσημο εκπαιδευτικό περιεχόμενο υιοθετώντας μια γλώσσα κοντά σε αυτή που χρησιμοποιούν κάθε μέρα.

Το σχέδιο διάχυσης και επικοινωνίας παρέχει πληροφορίες και περιεχόμενο των δραστηριοτήτων του έργου για την εμπλοκή και την τόνωση των ενδιαφερομένων, για τους εθνικούς και διεθνείς εκπαιδευτικούς οργανισμούς ώστε να αναπαράγουν την πειραματική μεθοδολογία και τα μέσα για την αύξηση των κινήτρων των φοιτητών για την επιλογή των ανώτερων σπουδών στις φυσικές επιστήμες.